118100.se
Använd min nuvarande position

Användarvillkor

2015-04-21
Dessa allmänna villkor gäller för samtliga aktiva annonsörer och ersätter tidigare allmänna villkor.

1.Tillämplighet: Villkoren gäller för avtal om köp av de produkter som 118100 Online AB vid var tid tillhandahåller.

2. Publicering av beställd bildannons eller textuppgifter: 118100 Online AB ska publicera bildannons eller textuppgift på det sätt och i den omfattning som specificerats i parternas överenskommelse (Avtalet).

3. Avtalets ingående: Publicering av bildannons eller textuppgift beställs på sätt som 118100 Online AB anvisar. Har inget annat avtalats skriftligen ska avtalet anses ingånget när kunden gjort sin beställning och den accepteras av 118100 Online AB.

4. Kundens kontrollskyldighet: 118100 Online AB bekräftar innehållet i avtalet genom att tillställa kunden en bekräftelse. Kunden skall kontrollera innehållet såsom det uttrycks i bekräftelsen och inom 10 dagar från utskriftsdatum underrätta 118100 Online AB om samtliga invändningar.

5. Ändringar: Om kundens egna förhållanden i form av namn, adress, telefonnummer eller annan identifikation ändras efter ingånget avtal har kunden rätt att ändra motsvarande uppgifter i beställd bildannons eller textuppgift. Ändring publiceras snarast möjligt efter att den meddelats 118100 Online AB.

6. Immateriella rättigheter: 118100 Online AB innehar rättigheterna till material som framställs av 118100 Online AB eller av 118100 Online AB utsedd underleverantör. Sådant material får inte utan skriftligt medgivande användas i annat sammanhang eller för annat ändamål än för fullgörandet av avtalet.

7. Pris och betalningsvillkor: Pris följer av orderbekräftelsen och anges exklusive mervärdesskatt. Betalning skall vara 118100 Online AB tillhanda senast 20 dagar efter fakturadatum. Då betalning inte fullgjorts senast på förfallodagen utgår dröjsmålsränta enligt lag. Kunden är skyldig att utge ersättning för betalningspåminnelse samt för inkassokostnader.

8. Faktureringsvillkor: Fakturering sker 5 dagar efter orderbekräftelsens utskriftsdatum (se punkt 4) så till vida att inga besvär inkommit från kunden. Vid reklamation av faktura skall detta ske skriftligt till 118100 online AB. Reklamationsformulär hämtas på 118100.com och tillställs 118100 online AB via e-post till fakturafragor@118100.se alternativt via brev till 118100 online AB, Vendevägen 87, 5 tr, 182 32 Danderyd

9. Kreditbedömning: 118100 Online AB får för kreditbedömning inhämta uppgifter om kunden även från annat kredit- och personregister än 118100 Online AB:s kundregister. Efter bedömning av kunds kreditvärdighet kan 118100 Online AB besluta om särskilda betalningsvillkor utan iakttagande av vad som anges i punkten 8.

10. Etiska regler för införande av bildannons eller textuppgift: Kunden garanterar att beställd bildannons eller textuppgift är laglig i varje avseende, att den inte gör intrång i annans rättighet och även i övrigt överensstämmer med god marknadsföringssed samt att den inte innehåller osedligt eller förargande material.

11. Ansvar för innehåll i bildannons eller textuppgift: Kunden har ansvar för att de uppgifter och den information som lämnas i bildannons, textuppgift och länkad information är riktiga och inte strider emot lag. Kunden är skyldig att ersätta skada som förorsakas 118100 Online AB genom att kund inte iakttagit dessa villkor eller på annat sätt förfarit vårdslöst. Skadeståndet omfattar ombudsarvode, rättegångskostnader och viten samt varje ersättning som 118100 Online AB får utge. Kunden ansvarar för att erforderligt tillstånd föreligger för bildannons, textuppgift och länkad information. 118100 Online AB är skyldig att snarast underrätta kunden om krav som riktas mot 118100 Online AB på grund av annonsering som utförts enligt avtal.

12. Fel: Med fel avses att publicering av bildannons, textuppgift eller länkning avviker från avtalet. 118100 online AB ansvarar inte för fel som beror på kunden eller något förhållande på dennes sida. Reklamation skall ske så snart felet upptäckts dock senast inom 10 dagar från orderbekräftelsens utskriftsdatum (se punkt 4). Sker inte invändning inom angiven tidsperiod, förlorar kunden rätten att framställa krav på ersättning.

13. Felavhjälpning: 118100 Online AB har rätt att på egen bekostnad avhjälpa felet eller företa omleverans om så kan ske inom skälig tid och utan väsentlig olägenhet för kunden.

14. Påföljder vid fel: Kunder får beträffande fel enligt punkt 12 som inte beror på kunden eller något förhållande på dennes sida kräva avhjälpande om detta kan ske utan oskälig kostnad eller olägenhet för 118100 Online AB. Om avhjälpande inte kan ske har kunden rätt till skäligt prisavdrag.

15. Ansvarsbegränsning: 118100 Online AB:s skadeståndsskyldighet med anledning av avtalet är begränsat till ansvar för direkt förlust. 118100 Online AB ansvarar således inte för indirekt förlust såsom utebliven vinst, kostnader som blivit onyttiga eller för andra följdskador. Ansvaret för direkta kostnader är begränsat till 5 000 kronor. Kunden är utan begränsning berättigad till ersättning för såväl direkta som indirekta förluster som orsakats genom grov vårdslöshet eller uppsåt.

16. Avtalstid: Avtalet gäller enligt orderbekräftelse. Avtalet förlängs automatiskt för ytterligare en publiceringsperiod åt gången om inte parts uppsägning är den andre parten tillhanda senast innan 118100 i enlighet med punkt 8 bekräftar medverkan för nästkommande publiceringsperiod. För det fall parterna inte kommer överens om annat, har 118100 rätt att publicera samma Annons och/eller annat införande i andra produkter eller tjänster nästkommande publiceringsperiod med debitering i enlighet med vid var tid gällande prislista. Kunds rätt till uppsägning upphör då parterna kommit överens om Kunds medverkan nästkommande publiceringsperiod och avbeställningsfristen enligt p. 19 löpt ut.

17. Avtalets upphörande: Part har rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan om den andra parten åsidosätter sina skyldigheter enligt avtalet eller bestämmelser tecknade i avtal med annat bolag inom samma koncern, försätts i konkurs, upptar ackordsförhandlingar, träder i likvidation eller kan anses ha kommit på obestånd. Uppsägning ska vara skriftlig om någon part begär det.

18. 118100 Online AB:s rätt att underlåta publicering: 118100 Online AB förbehåller sig rätten att underlåta att införa bildannons eller textuppgift om den inte är förenlig med avtalets etiska regler i enligt punkt 10 eller på annat sätt enligt 118100 Online AB:s bedömning är oetisk.

19. Kundens rätt till uppsägning: Kunden har rätt att säga upp eller frånträda avtalet genom meddelande till 118100 online AB. Uppsägning som sker senare än 10 dagar från orderbekräftelsens utskriftsdatum befriar inte kund från skyldighet att erlägga betalning till 118100 online AB för publicering gällande den period, enligt orderbekräftelse, som beställningen avser.

20. Force Majeure: 118100 Online AB ersätter inte skada vid fel till följd av strejk, eldsvåda, omständigheter utanför 118100 Online AB:s kontroll och som 118100 Online AB skäligen inte förväntas räkna med och vars följder 118100 Online AB inte skäligen kunnat undvika eller övervinna.

21. Ändring av dessa villkor: 118100 Online AB har rätt att ändra dessa avtalsvillkor en månad efter det att meddelande härom gjorts allmänt tillgängligt.

22. Överlåtelse av avtal: 118100 Online AB får överlåta avtalet till annat bolag inom samma koncern.

23. Anlitande av underleverantör: 118100 Online AB har rätt att anlita underleverantör för fullgörande av sina förpliktelser enligt avtalet.

24. Tvist: På avtalet skall svensk rätt äga tillämpning. Tvist in anledning av avtalet skall avgöras vid Stockholms tingsrätt.